ප්‍රාදේශීය ලේකම්

DS1 නම එ.ඇන්ටන් යෝගනායගම් මිය
සුදුසුකම් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය I
රැකියා ඉතිහාසය
 • ලිපිකරු,ප්‍රි.ලේ. කාර්යාලය , නල්ලුර්අවුරුදු 8
 • සංස්කෘතික නිලධාරි,ප්‍රි.ලේ. කාර්යාලය, කයිට්ස්- අවුරුදු  2
 • සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්,ප්‍රි.ලේ. කාර්යාලය, සන්ඩිලිප්පායි- අවුරුදු  7
 • ප්‍රාදේශිය ලේකම්,ප්‍රි.ලේ. කාර්යාලය, සන්ඩිලිප්පායි- අවුරුදු 2   
 • ප්‍රාදේශිය ලේකම්,ප්‍රි.ලේ. කාර්යාලය, තෙල්ලිපලයි- මාස1
 • ප්‍රාදේශිය ලේකම්,ප්‍රි.ලේ. කාර්යාලය , කයිට්ස්- අවුරුදු 2
 • ප්‍රාදේශිය ලේකම්,ප්‍රි.ලේ. කාර්යාලය, නල්ලුර්- 2017.08.02-එතෙක් දැන්

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

ADS Staff නම අජිතා ප්‍ර​රදීපන් මිය
සුදුසුකම්  SLAS  III
රැකියා ඉතිහාසය
 • ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය III,SLIDA- මාස 8
 • සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්,ප්‍රි.ලේ. කාර්යාලය, පදවි ස්‍රිපුර- මාස 3.5
 • සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්,ප්‍රි.ලේ. කාර්යාලය, කින්නියා- අවුරුදු 2
 • සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්,ප්‍රි.ලේ. කාර්යාලය, පේදුරු තුඩුව- අවුරුදු 1 මාස 8
 • සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්,ප්‍රි.ලේ. කාර්යාලය, නල්ලුර්- 2017.08.01-එතෙක් දැන්
 

ගණකාධිකාරි

 ACCOUNTANT1 නම කලයිචෙල්වි රමනන් මිය
සුදුසුකම්  SLAcs I
රැකියා ඉතිහාසය  

පරිපාලන නිලධාරී

 AO1 නම ආරුමුගම් සත්තියමූර්ති මහතා
සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය
 • කාර්යාල සේවක සේවය, දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය- අවුරුදු 4 මාස 6
 • පොදු ලිපිකරු සේවය,දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය- අවුරුදු 10  මාස 4
 • රාජ්ය කළමනාකරණ සේවා ,දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය, යාපනය-අවුරුදු 2  මාස 2
 • පරිපාලන නිලධාරී (Supra), ප්‍රි.ලේ. කාර්යාලය, කාරෛනගර්-අවුරුදු 3  6 months
 • වැඩබලන ප්‍රාදේශිය ලේකම්, ප්‍රි.ලේ. කාර්යාලය, ඩෙල්ෆ්ට්- මාස 1
 • පරිපාලන නිලධාරී (Supra), ප්‍රි.ලේ. කාර්යාලය, යාපනය- අවුරුදු 5  මාස 11
 • පරිපාලන නිලධාරී (Supra)ප්‍රි.ලේ. කාර්යාලය නල්ලුර්-2016.09.14-එතෙක් දැන්

අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර්

    නම  ලිට්වින් වේලාජිනි ජයතිලක​ මිය
සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය  
රජයේ පරිවර්තකයෙක්- I
  නම තයාලිනි කිට්නපිල්ලෛ මහත්මිය
  සුදුසුකම්  
  රැකියා ඉතිහාසය  

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

  නම පෝල්  රාජදුරෛ  ජේසුතාසන් මහතා
  සුදුසුකම් GN Admin (Actg)
  රැකියා ඉතිහාසය පටන් 1994 August 1st
සමෘද්ධි කළමණාකරු
  නම කරුනානිති මහතා
  සුදුසුකම්  
  රැකියා ඉතිහාසය  

News & Events

15
පෙබ2019
Awareness programme of fall armyworm

Awareness programme of fall armyworm

             ...

14
පෙබ2019

சின்மயா மிஷன் நடாத்திய அரச ஊழியர்களுக்கான மனவிருத்தி செயலமர்வு 13.02.2019

  அரச ஊழியர்களின் மன அழுத்தங்களிலிருந்து விடுபடல்  மற்றும்...

News & Events

15
පෙබ2019
Awareness programme of fall armyworm

Awareness programme of fall armyworm

             ...

14
පෙබ2019

சின்மயா மிஷன் நடாத்திய அரச ஊழியர்களுக்கான மனவிருத்தி செயலமர்வு 13.02.2019

  அரச ஊழியர்களின் மன அழுத்தங்களிலிருந்து விடுபடல்  மற்றும்...

13
පෙබ2019

National Productivity Awards Results - 2016/2017

  The National Productivity Secretariat (NPS), Which...

13
පෙබ2019
Cultural Programme-2018

Cultural Programme-2018

  A cultural programme organized by the...

Scroll To Top